Algemene voorwaarden

Artikel 1

De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, hoe dan ook ontstaan en door wie dan ook veroorzaakt, toegebracht aan deelnemers dan wel aan zijn of haar auto, duopassagier dan wel andere passagiers of voor schade die een deelnemer toebrengt aan derden en de organisatie en de bij de organisatie betrokkenen in dit verband te vrijwaren tegen claims van derden.

Artikel 2

Deelnemers moeten kunnen aantonen dat het deelnemende voertuig gekeurd en voldoende verzekerd is. De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Artikel 3

Deelnemers van onze evenementen dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort en of Europese vorm van legitimatie.

Artikel 4

Het onderweg oppikken van overige deelnemers die niet zijn ingeschreven is niet toegestaan.

Artikel 5

Geen enkel van onze evenementen is een race. De deelnemers dienen zich te houden aan de wettelijk geldende regels in de betreffende landen. Overtreding hiervan is op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke overtreding dan ook.

Artikel 6

De organisatie heeft het recht een inschrijving, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.

Artikel 7

Het is ten strengste verboden om alcoholische dranken en/of drugs te nuttigen in de auto, dit geldt voor alle teamleden, ook de mensen die niet rijden. Drugsbezit en alcoholbezit gedurende het evenement is verboden, evenals het verkopen en of verhandelen ervan.

Artikel 8

Bij overtreding van een van bovenstaande regels vindt per direct diskwalificatie plaats. Deelname is vanaf dan uitgesloten.

Artikel 9

Elke inschrijving en deelname betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 10

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Factuurvoorwaarden

Artikel 11

De factuur moet betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Deze termijn is wettelijk bepaald en behouden ook wij voor al onze deelnemers. Indien je later wil betalen, moet dit met onderlinge schriftelijke overeenkomst (brief, mail, facebook, …) eerst bepaald worden. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% per maand, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.

Artikel 12

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een bijkomende schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van minimaal 25% van de factuurwaarde. Indien de organisatie kosten of reserveringen heeft moeten doen die niet meer geanulleerd kunnen worden, zullen deze mee in rekening gebracht worden (de schadevergoeding wordt al dan niet mede bepaald door artikel 11).

Contacteer ons

Contact informatie

Haspershovenstraat 62, 3900 Overpelt

Share This